Lokaal Sociaal
Sociaal in Oosterhout

Op deze pagina kunt u de bijdragen in de gemeenteraad van Lokaal Sociaal teruglezen

Raadsvergadering 28 november 2017

Deze raadsvergadering stond de N629 als belangrijkste onderwerp op de agenda.
Kees Driesse had namens Lokaal Sociaal volgende bijdrage over dit onderwerp:

RAADSNOTA VRIJGAVE ONTWERP PROVINCIAAL INPASSINGSPLAN

Ons wordt gevraagd ermee in te stemmen dat het PIP door de provincie in procedure wordt gebracht.
Wij hebben indertijd een voorkeur uitgesproken voor alternatief Bundeling Noord. De Gemeenteraden van Oosterhout en Dongen en Provinciale Staten hadden dezelfde voorkeur. Dit raadsvoorstel is daarvan de uitwerking. Nu zowel Oosterhout, Dongen als PS  een voorkeur hebben voor alternatief BN kan in ieder geval gesteld worden, dat er sprake is van een niet onaanzienlijk draagvlak. Niet dat BN nu ideaal is, verre van dat, maar een afweging van alle plussen en minnen leiden destijds - en nu nog steeds - tot de conclusie dat BN de minst slechte variant is. En omdat niets doen geen optie is vinden wij het verstandig, dat de provincie voort gaat op de ingeslagen weg en de uitgewerkte variant BN in procedure brengt.

Er zijn in dit dossier 62 zienswijzen ingediend. Een groot aantal daarvan hebben betrekking op het opnieuw ter discussie stellen van de nu voorliggende voorkeursvariant. Wat de fractie van Lokaal Sociaal betreft gaan we deze discussie niet opnieuw voeren. Een groot aantal zienswijzen hebben voorts betrekking op de aantasting van natuurwaarden. De indieners van deze zienswijzen hebben zonder meer een punt. Wij hebben daar ook op gewezen toen wij onze voorkeur voor BN uitspraken. Maar twee andere alternatieven scoorden op dit punt nog slechter en de dan overblijvende alternatieven scoorden slecht op het gebied van verkeersoplossend vermogen. En als je het doet moet je het goed doen.

Het is bij dit soort projecten simpelweg  onmogelijk iets te realiseren zonder aantasting van natuurwaarden. Wie dat wil gaat ofwel voor de nul+ variant of voor de variant niets doen en beiden zijn geen serieuze opties. Het is in dit kader goed te constateren, dat de provincie hier ook oog voor heeft en de natuurcompensatie wat ons betreft afdoende is geregeld. En naast natuurcompensatie ligt er een plan de landschappelijke waarden te versterken. Dat kan op onze onverdeelde sympathie rekenen. En dat mag wat kosten. Dan heeft u onze mening over de kredietvotatie - volgende agendapunt - alvast gehad. Daar E.300.000,= voor uit te trekken is wat de fractie van Lokaal Sociaal betreft akkoord in de stille hoop, dat deze raad, de raad van Dongen en PS er ook zo over denken.
In het kader van fietspad Dorst gaan we al natuur compenseren in de Oranje polder en daar komt een stuk compensatie voor dit project bij. Een goede zaak wat ons betreft naast uiteraard de aanleg van een EVZ langs het kanaal. Als we vervolgens lezen, dat er sprake zal zijn van  "stil "asfalt en er nieuwe routes voor recreatief gebruik zullen komen en  bestaande routes zullen worden verbeterd, dan is onze conclusie, dat hier goed over is nagedacht.

In een ideale wereld kun je het iedereen naar de zin maken, maar de ideale wereld bestaat niet. In een ideale wereld wordt Everdenberg Oost pas gerealiseerd als de hele N629 gereconstueerd is, zodat we meteen de aansluiting op de nieuwe N629 kunnen meenemen. Dat zou een perfect scenario zijn, ware het niet dat niet valt uit te sluiten dat die twee projecten wellicht niet helemaal op elkaar kunnen aansluiten. Wat ons betreft zou het streven daar wel op gericht moeten zijn.

Dan zijn er tenslotte bij de zienswijzen enige opmerkingen gemaakt over de bereikbaarheid van Everdenberg Oost per openbaar vervoer. Dat valt strikt genomen buiten dit dossier en we realiseren ons ook dat de gemeente hier maar zeer beperkt invloed op heeft maar onder het motto "niet geschoten is altijd mis" willen we wel kwijt, dat we het zouden toejuichen als in ieder geval een serieuze poging wordt gedaan dat afdoende te regelen.
Voorzitter, voor wie het nog niet begrepen heeft: wij zullen voor dit voorstel stemmen.