Lokaal Sociaal
Sociaal in Oosterhout

Sociaal Plan 2018 - 2022

Dit is het Sociaal plan, het verkiezingsprogramma van Lokaal Sociaal, de partij die is opgericht om enerzijds verantwoording af te leggen over het beleid waaraan wij de afgelopen vier jaren hebben bijgedragen middels coalitiedeelname en anderzijds om sociaal beleid in Oosterhout te continueren.

In ons sociaal plan komen de punten naar voren waarvan wij denken dat ze een belangrijke rol moeten spelen bij de totstandkoming van het beleid voor de komende bestuursperiode in Oosterhout.

Wonen

Er is (ook) in Oosterhout een tekort aan betaalbare huurwoningen. Hierop zal dus bij het woonbeleid moeten worden ingespeeld. Het aantal betaalbare huurwoningen zal dienen te stijgen. Er dient te worden geïnvesteerd in betaalbare huisvesting voor jongeren c.q. starters, zowel in de wijken als de kerkdorpen.  Lokaal Sociaal vindt het belangrijk dat ouderen zo lang mogelijk in de eigen buurt kunnen blijven wonen. Daarom zetten we in op meer levensloopbestendige woningen en seniorenwoningen.
Het aantal sociale huurwoningen in Oosterhout mag per saldo niet afnemen. Dit betekent dat, als er woningen worden verkocht er tenminste een gelijke hoeveelheid dient te worden bijgebouwd.

Wij pleiten voor een actief leegstandsbeleid. Daartoe dient de gemeente een Leegstandsverordening vast te stellen, waarmee voor panden die lang leegstaan een alternatieve gebruiker kan worden voorgedragen.
Lokaal Sociaal is voorstander van gemengde wijken met een mix van huur- en koopwoningen. De verhouding tussen de woningtypen en prijsklassen dient per wijk te worden afgestemd op de feitelijke vraag. Lokaal Sociaal pleit voor een fijnmazig netwerk van winkels, sport- en horecavoorzieningen, scholen, zorgcentra, groenvoorzieningen en speelgelegenheid, verdeeld over de wijken en kerkdorpen.

De afgelopen jaren is de kwaliteit van de leefomgeving in Oosterhout achteruit gegaan. Een aangename leefomgeving is van belang voor het welzijn van onze inwoners en draagt bij aan een goed vestigingsklimaat. We pleiten dan ook voor extra investeringen in de leefomgeving en openbare ruimte. Dit betekent onder andere meer groen en een beter onderhoudsniveau.
Het moet makkelijker worden om in het buitengebied en kerkdorpen te kunnen wonen indien er een concrete behoefte bestaat.

 

Economie

Oosterhout biedt veel werkgelegenheid. Dit is mede te danken aan de gunstige ligging aan snel-, spoor- en waterwegen. Met name bij  de spoor-en waterwegen zijn er mogelijkheden voor  uitbreiding van het goederenvervoer. Dit kan onder andere bereikt worden door aan het water gelegen bedrijven, die geen gebruik maken van vervoer over water actief te bewegen tot verkaveling met bedrijven die daar wel gebruik van willen en kunnen maken.

Een gezonde, duurzame en  stabiele economie is belangrijk voor de werkgelegenheid en heeft een wervend karakter. Daarbij hoort een goed ondernemersklimaat voor zowel grotere bedrijven als het MKB (Midden- en Kleinbedrijf). Het MKB  is immers de motor van de lokale economie en levert de meeste werkgelegenheid op, niet alleen in de binnenstad maar ook in de winkelcentra en op de bedrijventerreinen. Wij pleiten daarom voor een vestigingsklimaat waarin naast grootschalige bedrijven ook het MKB zich (verder) kan ontwikkelen en waar nodeloze bureaucratische barrieres verdwijnen. Verbetering van het ondernemersklimaat kan bijvoorbeeld gevonden worden in een verbetering van de bereikbaarheid van de bedrijventerreinen door deze beter te laten aansluiten op het OV netwerk en door de mogelijkheden om in aanmerking te komen voor een starterslening / overbruggingskrediet te verruimen, zonder dat de gemeente hier uiteraard onverantwoorde risico's neemt. Lokaal Sociaal is voorstander van het eerst maximaal benutten van bestaande industriebedrijven alvorens nieuwe aan te leggen en van het verruimen van de mogelijkheden een bedrijfje vanuit de eigen woning te starten.


Werk en Inkomen

Lokaal Sociaal onderkent het nut van vrijwilligerswerk maar is mordicus tegen verdringing op de arbeidsmarkt. Te allen tijde moet voorkomen worden, dat regulier werk wordt verdrongen door werken met behoud van uitkering. En daarnaast staat Lokaal Sociaal voor eerlijk werk tegen een eerlijk loon. Werken onder het minimumloon is uit den boze. Bovendien dient de toenemende flexibilisering van de arbeidsmarkt te worden tegen gegaan. De vaste baan moet weer de standaard worden. Oosterhout dient derhalve in haar acquisitiebeleid de voorkeur te geven aan bedrijven die aan deze criteria voldoen.

Wie ondanks alles toch niet aan het werk kan komen en aangewezen is op een bijstandsuitkering vergeten we ook niet. Uit onderzoek is gebleken, dat veel bijstandsgerechtigden van hun uitkering niet rond kunnen komen. Armoede kunnen en willen wij nooit of te nimmer accepteren. Op de hoogte van de bijstandsuitkering hebben wij geen invloed, wel op aanvullende inkomensondersteunende maatregelen. Wij pleiten voor een armoede beleid waardoor ook mensen met een kleine portemonnee volwaardig aan de maatschappij kunnen deelnemen.

Daarnaast is het zinvol te gaan experimenteren met een onvoorwaardelijk basisinkomen. Daar zijn we dan ook voorstander van, evenals van het in ere herstellen van de Sociale Werkvoorziening. Bovendien zijn we van mening, dat de mensen die gebruik maken van beschut werk of daar in de toekomst gebruik van gaan maken een CAO dienen te krijgen en een volwaardige beloning inclusief pensioen.
De gemeente dient ten minste te voldoen aan het landelijk voorgeschreven aantal plaatsen beschut werk en er mogen geen wachtlijsten ontstaan.

 

Zorg en Welzijn

Iedereen die zorg nodig heeft krijgt die ook. De zorgvraag is leidend, niet het budget. Lokaal sociaal is tegenstander van marktwerking in de zorg en daarom vinden we, dat Oosterhout de zorg zelf in de hand moet houden en niet aan de markt moet overlaten. Zorg is immers geen winstobject.

Ook verzetten we ons tegen aanbesteding. Nu dat niet meer verplicht is gaan we zorg niet meer via aanbestedingen regelen. We willen, dat de kwaliteit van de zorgverlener centraal staat en niet het kostenplaatje. Uiteraard moet de zorg betaalbaar blijven, maar in dat verband mag er geen "loondump" plaatsvinden door goedkopere krachten in te zetten of bestaande krachten lager in te schalen. Ook zijn wij tegenstander van het inzetten van uitkeringsgerechtigden met behoud van uitkering. Waar in de toekomst gemeentes verantwoordelijk zullen zijn voor de ondersteuning van mantelzorgers spreekt het vanzelf, dat er op dit punt inderdaad voldoende ondersteuning dient te zijn.

Vervolgens pleit Lokaal Sociaal ervoor, dat de zorg kleinschalig op wijkniveau wordt ingericht. Een kleinschalige, innovatieve menselijke aanpak geeft de meeste waarborgen, dat een ieder de zorg krijgt, die hij of zij nodig heeft.
Huisartsen spelen een belangrijke rol in het zorgvraagstuk. Een evenwichtige spreiding over alle wijken/kerkdorpen is dus essentieel. Wij zullen hier nauwlettend op toezien. Wij verzetten ons ook tegen de verdere uitkleding van het Amphia ziekenhuis in Oosterhout. Met name de spoedeisende hulp dient terug te komen.

Het komt te vaak voor, dat mensen zorg mijden om financiële redenen. Gezien de nadelige gevolgen voor zowel de persoon in kwestie als de samenleving dient dit zoveel mogelijk voorkomen te worden en moet de gemeente waar nodig haar verantwoordelijkheid nemen.
Eveneens moet de gemeente haar verantwoordelijkheid nemen om eenzaamheid onder ouderen tegen te gaan en dienen we onze ouderen die - al dan niet vrijwillig langer thuis blijven wonen maximaal daarbij te faciliteren, uiteraard in nauw overleg met alle betrokken partners. De toegang tot de Sociale Wijkteams moet laagdrempelig zijn. Daarom schaffen we het betaalnummer af en zorgen we ervoor dat de telefonische toegang tot de Sociale Wijkteams gratis is. Waarom zou je wel gratis 115 Help mijn bedrijf kunnen bellen en voor voor hulp van de Sociale Wijkteams moeten betalen?

We zijn voorstander van de vestiging van een hospice in Oosterhout. De particuliere initiatieven die al op dit gebied in onze gemeente genomen worden zullen we ondersteunen zodra ze tot concrete voorstellen leiden.

Vluchtelingen zijn welkom in Oosterhout. We vinden het belangrijk, dat nieuwkomers goed kunnen integreren. Dit betekent bij voorbeeld, dat nieuwkomers snel de Nederlandse taal leren, evenredig verspreid over alle wijken worden gehuisvest en snel aan werk worden geholpen.

 

Onderwijs

Vanzelfsprekend dient er een voldoende aanbod van basisscholen, evenwichtig verspreid over heel Oosterhout te zijn. Daarnaast vinden wij goede voor- en naschoolse opvang belangrijk. Wij zijn voorstander van kleinschalige (middelbare) scholen met kleine klassen en korte lijnen. Dit bevordert de kwaliteit van het onderwijs en daarmee investeren we dus in onze stad.

Wat wij ook belangrijk vinden, is dat er meer aandacht dient te zijn voor kwetsbare kinderen, waarbij o.a. gedacht moet worden aan kinderen met een taalachterstand. Goede beheersing van de taal is een voorwaarde om ‘mee te kunnen’ doen en hier moeten we dus extra alert op zijn. Maar bij kwetsbaar gaat het niet alleen om de taalbeheersing. Kwetsbaar betekent iedere mogelijke beperking om volwaardig mee te kunnen doen en ieder kind heeft er recht op, dat die beperkingen er juist niet zijn, dan wel weggenomen worden.

Onderwijs en bedrijfsleven zullen er niet aan kunnen ontkomen samen afspraken te maken m.b.t. het inrichten van beroepsopleidingen, teneinde mismatch op de arbeidsmarkt te bestrijden en waar mogelijk te voorkomen. 

 

Sport en Cultuur

Dat er voldoende sport-en cultuurvoorzieningen dienen te zijn zal geen weldenkend mens betwisten. En als ze er zijn moeten ze wel toegankelijk zijn, zowel fysiek als financieel. Derhalve dienen de fysieke toegang en gebruiksmogelijkheden ook voor mensen met enige beperking  gewaarborgd te zijn.

En voor wat betreft de financiële toegankelijkheid: wij pleiten voor een subsidiebeleid, dat sport- en cultuur in ere houdt en daarnaast kan via een goed afgestemd armoedebeleid sport en cultuur ook betaalbaar zijn voor onze inwoners met een kleine portemonnee. Ook Stichting Leergeld kan hier een belangrijke rol spelen. Deze stichting moeten we dus afdoende faciliteren.

Als we het hebben over cultuur bedoelen we ook de amateurkunst. Die willen we optimaal stimuleren en daarbij horen natuurlijk ook de benodigde faciliteiten.

Lokaal Sociaal vindt het belangrijk, dat iedereen de zwemkunst beheerst en pleit derhalve voor herinvoering van het schoolzwemmen. En over zwemmen gesproken: Wij zijn groot voorstander van een 32-graden doelgroepenbad in de Warande.

Tenslotte hechten wij grote waarde aan het behoud van het Speelgoedmuseum, maar dit kan een grotere rol vervullen voor de lokale cultuur en economie dan nu het geval is. Het moet derhalve bij de tijd gebracht worden.

 

Verkeer

Verkeersveiligheid is een prioriteit. Daarom moet er met extra aandacht gekeken worden naar bijvoorbeeld de situaties bij de oprit naar de A27 vanaf de Vijfeikenweg, de kruising Vijfeikenweg/Ketenbaan en de Holtroplaan. Wij willen (in overleg met Rijkswaterstaat en de provincie) dat hier afdoende maatregelen getroffen worden.

Ten behoeve van de verkeersveiligheid van fietsers zijn wij ook voorstander van zoveel mogelijk vrijliggende fietspaden en snelfietsroutes (in ieder geval naar Breda en Tilburg)

We zien regelmatig dat er bij (nieuw)bouwplannen te weinig aandacht is voor de verkeersaspecten zoals toename van de parkeerdruk in de openbare ruimte en de toename van verkeersintensiteit. Hier dient dan ook meer rekening mee te worden gehouden.

Parkeeroverlast in de wijken grenzend aan het centrum is een voortdurende bron van ergernis. Er dient derhalve actie te worden ondernomen om deze overlast tegen te gaan. Hierbij kan onder andere gedacht worden aan het verruimen van het gebied waarin parkeervergunningen worden gehanteerd. Aan centrumbewoners willen we de eerste parkeervergunning gratis verstrekken.

De bereikbaarheid van Oosterhout-West laat te wensen over. Wij pleiten dan ook maatregelen om de bereikbaarheid te verbeteren. Hiertoe dient onderzocht te worden hoe dit kan worden bereikt zonder afbreuk te doen aan natuur en milieu.

Ook de bereikbaarheid van de bedrijventerreinen en sommige wijken per OV is niet goed. De gemeente dient te overwegen in samenwerking met het bedrijfsleven pendelbusjes te laten rijden om te bedrijventerreinen te bedienen en moet blijven aandringen op een volwaardige busverbinding die Vrachelen en de Contreie aandoet.

 

Veiligheid

Veiligheid is van essentieel belang voor onze inwoners. Veiligheid kan bevorderd worden indien de wijkagent meer tijd en ruimte krijgt om fysiek in de wijk aanwezig te zijn. Daar willen we dan ook op inzetten.

Overlast dient ten allen tijde te worden bestreden, met name ook drugs-gerelateerde overlast. In dat kader zijn wij voorstander van de vestiging van een coffeeshop in Oosterhout. Ook zijn wij wij voorstander van experimenten met legale wietteelt, zowel voor medicinaal als recreatief gebruik.

In het kader van criminaliteitsbestrijding zijn we van mening dat maximaal ingezet moet worden op preventie, met name op het gebied van inbraken, oplichting en de zogenaamde babbeltrucs.

De landelijk vastgestelde normen van de aanrijtijden van de hulpdiensten (ambulance, brandweer en politie) dienen te allen tijde gehaald te worden. Dit draagt zowel bij aan de fysieke veiligheid als aan het veiligheidsgevoel.  

Veiligheid kan ook bevorderd worden door goed verlichte fiets- en wandelpaden. Ook daar dient extra op ingezet te worden.

 

Natuur & Milieu

Bescherming en verbetering van onze natuur en het milieu is voor ons een topprioriteit. 
De natuur is onze leefomgeving. Om een goede levenskwaliteit te waarborgen is bescherming van de natuur daarom van groot belang en een goed milieu is belangrijk voor de volksgezondheid.

Een van de middelen daarvoor is meer investeren in duurzaamheid. Daar pleiten wij dan ook voor. Dit kunnen we o.a. bereiken door het gemeentelijk vastgoed te verduurzamen en door het stimuleren van zonne-en windenergie. Bij wind-energie dient wel terdege rekening te worden gehouden met bescherming van de flora en fauna, ofwel alleen plaatsing van windturbines daar waar geen natuurwaarden verloren gaan. Om de klimaatdoelstellingen te halen zullen we niet ontkomen aan plaatsing van windturbines. 

Daarnaast zijn we tegenstander van de vestiging van megastallen en tegenstander van bio-industrie.

Zwerfafval is niet alleen uit den boze voor het milieu, het geeft ook veel ergernis. Extra inzet op het tegengaan van zwerfafval is dus geboden. Het belang van een gezonde aantrekkelijke werk- en leefomgeving is immers ook van economisch belang.

Wij pleiten voor meer biodiversiteit in de stad, bijvoorbeeld door meer bloeiende bomen en heesters. Meer groen in de stad heeft ook een gunstig effect op de waterhuishouding en het tegengaan van hittestress. Ook het toepassen van nieuwe en innovatieve materialen in de openbare ruimte heeft een positief effect. Te denken valt aan materialen die minder warmte vasthouden en op die manier bijdragen aan een aangename leefomgeving. Ook kan gedacht worden aan groene daken en groene gevels.

Er dient ingezet te worden op significante verbetering van luchtkwaliteit op met name de wegen met de hoogste verkeersintensiteit. 

 

Recreatie en vrije tijd

Oosterhout biedt een overvloed aan mogelijkheden op het gebied van recreatie en vrije tijd en in het verlengde daarvan toerisme. Onze eigen fraaie bossen en overige natuur, onze ligging aan het water en dan ook nog gesitueerd op korte afstand van natuurgebieden als de Biesbosch en de Loonse- en Drunense duinen bieden mogelijkheden Oosterhout op toeristisch gebied nog meer op de kaart te zetten.

Dat moeten we dan ook doen, waarbij met name op het gebied van waterrecreatie nog een wereld te winnen valt en een versterking van de recreatieve functie van de binnenstad (groen,  leisure, horeca, evenementen en dergelijke) meerdere positieve neveneffecten heeft.

Tegelijk willen we hier wel bij aantekenen, dat een versterking van de recreatieve- en toeristische mogelijkheden van Oosterhout niet ten koste mag gaan van onze groene omgeving.

 

Gemeente

Wij zijn tegen privatisering van overheidstaken. Indien mogelijk dienen reeds gerealiseerde privatiseringen teruggedraaid te worden.
De inhuur van externen voor reguliere werkzaamheden is ons een doorn in het oog en deze inhuur dient geminimaliseerd te worden. Een gemeentelijke organisatie dient de benodigde kennis zelf in huis te hebben om haar kernactiviteiten uit te voeren en inhuur van externen leidt tot verlies van know how, waar we als gemeente niet beter van worden. Dit dan nog los van het kostenaspect.

Het huidige gemeentehuis voldoet niet meer aan de eisen ten aanzien van arbo-regelgeving en (brand)veiligheid. Het is derhalve onontkoombaar dat hiervoor een oplossing wordt gevonden. Wij zijn voorstander van een combinatie van nieuwbouw en verbouwing, omdat dit zowel praktisch als financieel de beste oplossing is. Daarbij is ons uitgangspunt, dat het nieuwe gemeentehuis doelmatig, toekomstbestendig en duurzaam zal zijn. Bij dit laatste denken wij primair aan aspecten als energieneutraal, maximaal haalbare energielabel en waterbesparend.

Wij verzetten ons tegen iedere gemeentelijke herindeling. Herindeling leidt tot opschaling waarbij de afstand tussen inwoner en gemeente alleen maar groter wordt zonder dat dit voordelen biedt.

De gemeentelijke lasten dienen zo min mogelijk te stijgen. Dat betekent dat de OZB met maximaal het inflatiepercentage mag stijgen, de hondenbelasting wordt afgeschaft en afvalstoffen- en rioolheffing enkel worden gebruikt om de kosten te dekken die samenhangen met de afvalinzameling en het rioolstelsel. Deze zijn van goed niveau en daaraan mag geen afbreuk worden gedaan.